Martan lakitieto: Perinnöstä luopuminen

Perinnöstä luopumisesta pitää aina ilmoittaa kirjallisesti, oli kyseessä sitten ennakko- tai jälkiluopuminen. 

Mitä tarkoittaa perinnöstä luopuminen?

Kun perinnönjättäjä vielä elää, ei hänen jäämistöstään voida sopimuksella sopia. Perillinen voi kuitenkin lain mukaan pätevästi luopua perinnöstä. 

Ennakkoluopuminen perinnöstä

Perillinen voi luopua perinnöstä jo perittävän eläessä. Tällöin kyseessä on ennakkoluopuminen. Ennakkoluopuminen on pätevä, jos perillinen kirjallisesti hyväksyy perittävän eläessään tekemän testamentin. Hän voi myös muulla tavalla kirjallisesti ilmoittaa perittävälle luopuvansa perinnöstä. Ilmoitukset on siis tehtävä kirjallisesti ja asiakirja on allekirjoitettava, jotta luopuminen tulee päteväksi. Ennakkoluopuminen on näin ollen sidottu määrämuotoon. Luopumisilmoitus-asiakirja on osoitettava perittävälle, mutta perittävän hyväksyntä ei ole luopumisen sitovuuden edellytys. 

Aviopuoliso voi luopua perinnöstä

Aviopuoliso voi luopua ennakolta perintöoikeudestaan puolisonsa kuoleman jälkeen. Hän voi myös luopua lain suomasta oikeudestaan pitää kodin jäämistö jakamattomana hallinnassaan. 

Rintaperillinen on aina oikeutettu lakiosaan

Vaikka rintaperillinen luopuu perinnöstä, hän on oikeutettu lakiosaansa vastaavaan korvaukseen kuolinpesästä. Oikeutta lakiosaan hänellä ei kuitenkaan ole, jos hän on jo saanut ennakollisesti lakiosansa mukaisen varallisuuden, tai jos hänen puolisonsa tai jälkeläisensä ovat saaneet lakiosaa vastaavan omaisuuden. 

Jälkiluopuminen perinnöstä

Perillisellä on oikeus luopua perintöoikeudestaan myös perittävän kuoltua. Tämä onkin tavallisempaa kuin ennakolliset perinnöstä luopumiset. Tätä kutsutaan jälkiluopumiseksi. Jälkiluopuminen on mahdollista, jos perillinen ei ole jo ryhtynyt sellaisiin toimiin, että hänen voidaan katsoa ottaneen perintö vastaan. 

Perintöön ryhtyminen ja sen vastaanottaminen tarkoittavat sitä, että perillinen on esimerkiksi pyrkinyt määräämään perintöomaisuudesta. 

Vaikka perillinen luopuisi perinnöstä, hän saa kuitenkin osallistua kuolinpesän lakimääräisten velvoitteiden hoitoon ilman, että hänen katsotaan ottaneen perintöä vastaan. 

Perinnöstä luopumiselle ei ole asetettu laissa tiettyä aikarajaa. Jälkiluopumisen on tapahduttava kirjallisesti. Lakimiehen suositus on, että viimeistään perunkirjoituksen yhteydessä perinnöstä luopuva ilmoittaa asiasta. Ilmoitus on hyvä tehdä kirjallisesti. 

Kenelle perintö siirtyy?

Perinnöstä luopuja ei voi itse päättää, kenen hyväksi luopuu perinnöstä. Perinnönsaajiksi tulevat hänen sijaantuloperillisensä, jotka määräytyvät lain mukaisesti. Sijaantuloperillisiä ovat ne tahot, jotka lain mukaan perisivät perinnöstä luopujan. 

Jos vanhempi luopuu perinnöstä, hänen sijaantuloperillisiään ovat hänen rintaperillisensä. Tyypillistä onkin, että perheen isovanhemman kuollessa vanhempi ilmoittaa luopuvansa perinnöstä. Tällöin perinnöstä luopuneen vanhemman lapset tulevat perillisasemaan. 

Lakimiehen vinkki

Jos suunnittelet perinnöstä luopumista, ilmoita siitä perunkirjoittajalle ja pyydä ohjeistus asiasta. 

Nainen sinisessä paidassa istuu nahkatuolissa ja katsoo selkänojan yli, jalat ristissä. Hänen takana on suuri kasvi.
Teksti: Tuula Rainto